vs. Okemos Cheifs; 9/22 - johnhaskellphotography
IMG_0556-3